PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei Uždarajai Akcinei Bendrovei EWEX PROJEKTAS (įmonės kodas 210534830) rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “EWEX PROJEKTAS” naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardą, elektroninį paštą, kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “EWEX PROJEKTAS” jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “EWEX PROJEKTAS” valdomas elektronines sistemas. UAB “EWEX PROJEKTAS” nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais be atskiro sutikimo. Jei UAB “EWEX PROJEKTAS” naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.
UAB “EWEX PROJEKTAS” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB “EWEX PROJEKTAS” įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (atlikus tam tikrus užsakymus);
2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
4. Apdoroti Jūsų užklausas;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
3. UAB “EWEX PROJEKTAS” gavus Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami elektroniniu paštu;
4. UAB “EWEX PROJEKTAS” Interesantai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 kalendorinių dienų nuo laiško gavimo elektroniniu paštu.

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politikos pakeitimai skelbiami šiame internetiniame puslapyje. UAB “EWEX PROJEKTAS” gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis elektroniniu paštu info@ewex.lt .
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2022-05-21.